04:00 EST Chủ nhật, 18/02/2018

Trang chủ » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám

               

               BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số: 05 /QĐ-VTQG                                                                                                                    Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thámCỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám là tổ chức trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý quy hoạch, khai thác, sử dụng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng:
a) Các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, khai thác, sử dụng, bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thám; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thu nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu tại các trạm thu viễn thám;
b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám;
c) Kế hoạch thu nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu viễn thám tại Đài thu Viễn thám Trung ương.
d) Quy định về nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thám;
đ) Cơ chế tài chính về xây dựng cơ sở hạ tầng, thu nhận, xử lý, khai thác, lưu trữ, ứng dụng và phát triển viễn thám.
2. Giúp Cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về cơ sở hạ tầng viễn thám sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
3. Giúp Cục trưởng công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia; hướng dẫn công bố siêu dữ liệu viễn thám của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Giúp Cục trưởng trong việc thống nhất quản lý quy hoạch mạng lưới trạm thu viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
5. Giúp Cục trưởng chỉ đạo việc quản lý, khai thác và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám, gồm: hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh, đài thu viễn thám, hệ thống lưu trữ và xử lý, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám.
6. Có ý kiến đối với chương trình, đề án, dự án phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong việc thu nhận, xử lý, lưu trữ dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu sử dụng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
9. Xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phòng.
10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.
11. Quản lý công chức và tài sản thuộc Phòng theo phân cấp quản lý của Cục trưởng.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.
2. Công chức của Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám làm việc theo chế độ chuyên viên; nhiệm vụ của công chức thuộc Phòng do Trưởng phòng phân công, bố trí theo vị trí việc làm.
 
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
                                                      CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 15


1 Hôm nay : 128

2 Tháng hiện tại : 13973

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1473693

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch