23:51 EST Thứ năm, 22/02/2018

Trang chủ » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công nghệ viễn thám

                     BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Số: 02 /QĐ-VTQG                                                                                                             Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Công nghệ viễn thám


CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công nghệ viễn thám và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Công nghệ viễn thám là tổ chức trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ viễn thám; thẩm định công trình, sản phẩm viễn thám; theo dõi, tổng hợp tình hình quan trắc, giám sát bằng viễn thám.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng:
a) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ trong xử lý, khai thác, ứng dụng viễn thám;
b) Quy định về nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý các chương trình, đề án, dự án ứng dụng phát triển công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai;
c) Các chương trình, đề án, dự án về ứng dụng, phát triển viễn thám.
2. Giúp Cục trưởng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình, đề án, dự án về ứng dụng và phát triển viễn thám sau khi được phê duyệt.
3. Giúp Cục trưởng chỉ đạo việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.
4. Giúp Cục trưởng hướng dẫn việc sử dụng dữ liệu viễn thám, ứng dụng viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng.
5. Tổ chức thẩm định, nghiệm thu, xác nhận hồ sơ các công trình, dự án, sản phẩm viễn thám; chất lượng và thông số các thiết bị, phần mềm viễn thám đưa vào ứng dụng.
6. Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên thông qua quan trắc, giám sát bằng viễn thám.
7. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thám.
8. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách về viễn thám; cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng viễn thám trong điều tra cơ bản, đo đạc, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ công tác an ninh - quốc phòng và các nhu cầu khác của xã hội.
9. Xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phòng.
10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.
11. Quản lý công chức và tài sản thuộc Phòng theo phân cấp quản lý của Cục trưởng.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Công nghệ viễn thám có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.
2. Công chức của Phòng Công nghệ viễn thám làm việc theo chế độ chuyên viên; nhiệm vụ của công chức thuộc Phòng do Trưởng phòng phân công, bố trí theo vị trí việc làm.
 
 
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Công nghệ viễn thám, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
                                                      CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 9


1 Hôm nay : 1380

2 Tháng hiện tại : 17629

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1477349

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch