23:53 EST Thứ năm, 22/02/2018

Trang chủ » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch

             
               BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                               Số: 08 /QĐ-VTQG                                                                                                                          Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạchCỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Kế hoạch là tổ chức trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư phát triển của Cục.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng:
a) Kế hoạch dài hạn, năm (05) năm, hàng năm về hoạt động viễn thám; kế hoạch đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý của Cục;
b) Phương án phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hàng năm;
c) Định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về viễn thám.
2. Kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức thực kế hoạch dài hạn, năm (05) năm, hàng năm, chương trình, đề án, dự án sau khi được phê duyệt.
3. Chủ trì thẩm định, trình Cục trưởng phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Cục.
4. Giúp Cục trưởng quản lý công tác kế hoạch, đầu tư phát triển đối với các đơn vị trực thuộc Cục.
5. Tổng hợp thông tin, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Cục; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Cục báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị.
7. Chủ trì thẩm định kế hoạch đấu thầu, đặt hàng, cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công, việc mua sắm tài sản, trang thiết bị thuộc các chương trình, đề án, dự án của các đơn vị trực thuộc Cục.
8. Chủ trì tổ chức công tác thống kê, thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra công tác thống kê của các đơn vị trực thuộc Cục.
9. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thẩm định hồ sơ quyết toán các công trình, sản phẩm viễn thám thuộc phạm vi quản lý của Cục.
10. Xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phòng.
11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.
12. Quản lý công chức và tài sản thuộc Phòng theo phân cấp quản lý của Cục trưởng.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Kế hoạch có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.
2. Công chức của Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám làm việc theo chế độ chuyên viên; nhiệm vụ của công chức thuộc Phòng do Trưởng phòng phân công, bố trí theo vị trí việc làm.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
                                                      CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
 
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 12


1 Hôm nay : 1383

2 Tháng hiện tại : 17632

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1477352

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch