03:36 EST Chủ nhật, 18/02/2018

Trang chủ » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

     
                BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số: 03 /QĐ-VTQG                                                                                                                        Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tếCỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của Cục.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng chương trình, kế hoạch dài hạn, năm (05) năm, hàng năm về công tác khoa học, hợp tác quốc tế và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về viễn thám; tổ chức và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trên sau khi được phê duyệt.
2. Làm nhiệm vụ thường trực hội đồng khoa học của Cục; giúp Cục trưởng tổ chức, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổng hợp, xét duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ; thẩm định, nghiệm thu chương trình, đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm về khoa học công nghệ.
3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm sau khi được phê duyệt.
4. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; định mức kinh tế kỹ thuật; quản lý chất lượng sản phẩm; ứng dụng và chuyển giao công nghệ; quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực viễn thám; thẩm định chương trình, dự án trong lĩnh vực viễn thám có nội dung liên quan đến khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.
5. Trình Cục trưởng chủ trương, biện pháp, chương trình mở rộng hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế; nội dung đàm phán, ký kết và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám.
6. Giúp Cục trưởng quản lý, theo dõi việc thực hiện các điều ước quốc tế đã được ký kết; tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo lĩnh vực được phân công; làm đầu mối liên hệ và theo dõi, báo cáo hoạt động của các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực viễn thám.
7. Trình Cục trưởng kế hoạch hàng năm đối với các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài làm việc với Lãnh đạo Cục, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục.
8. Chủ trì thực hiện kế hoạch đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với Lãnh đạo Cục; các hội nghị, hội thảo quốc tế do Lãnh đạo Cục chủ trì.
9. Chủ trì xây dựng và quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám.
10. Xây dựng trình Cục trưởng các quy chế quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo trong lĩnh vực viễn thám và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
11. Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thám cho cán bộ trong và ngoài Cục.
12. Quản lý công tác thông tin khoa học công nghệ, thư viện của Cục.
13. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phát triển, ứng dụng viễn thám.
14. Xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phòng.
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.
16. Quản lý công chức và tài sản thuộc Phòng theo phân cấp quản lý của Cục trưởng.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.
2. Công chức của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế làm việc theo chế độ chuyên viên; nhiệm vụ của công chức thuộc Phòng do Trưởng phòng phân công, bố trí theo vị trí việc làm.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
 
                                                       CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 17


1 Hôm nay : 61

2 Tháng hiện tại : 13906

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1473626

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch