03:51 EST Chủ nhật, 18/02/2018

Trang chủ » Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý hoạt động viễn thám

             
               BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Số: 04 /QĐ-VTQG                                                                                                                          Hà Nội, ngày 16 tháng 9  năm 2013              

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý hoạt động viễn thám


CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý hoạt động viễn thám và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Phòng Quản lý hoạt động viễn thám là tổ chức trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý các hoạt động viễn thám; tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng:
a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về ứng dụng và phát triển viễn thám;
b) Cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng viễn thám trong điều tra cơ bản, đo đạc, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ công tác an ninh - quốc phòng và các nhu cầu khác của xã hội.
2. Chủ trì thực hiện việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám.
3. Giúp Cục trưởng hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về quản lý, ứng dụng và phát triển viễn thám; định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám đã được ban hành.
4. Giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình ứng dụng và phát triển viễn thám trên phạm vi cả nước.
5. Giúp Cục trưởng tổng hợp nhu cầu dữ liệu viễn thám của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng kế hoạch hàng năm, định kỳ năm (05) năm về thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám.
6. Có ý kiến đối với các chương trình, đề án, dự án liên quan đến mua dữ liệu viễn thám do nước ngoài thu nhận sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Phối hợp với Phòng Công nghệ viễn thám trong việc thẩm định, nghiệm thu các công trình, dự án, sản phẩm viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
8. Chủ trì tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức cộng đồng về thúc đẩy phát triển, ứng dụng viễn thám.
9. Xây dựng trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn và hàng năm của Phòng.
10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao.
11. Quản lý công chức và tài sản thuộc Phòng theo phân cấp quản lý của Cục trưởng.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Quản lý hoạt động viễn thám có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Phòng.
Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các lĩnh vực công tác được phân công.
2. Công chức của Phòng Quản lý hoạt động viễn thám làm việc theo chế độ chuyên viên; nhiệm vụ của công chức thuộc Phòng do Trưởng phòng phân công, bố trí theo vị trí việc làm.
 
 
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Quản lý hoạt động viễn thám, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
                                                       CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                  (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
 
 
 
 
 
 
 
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 16


1 Hôm nay : 102

2 Tháng hiện tại : 13947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1473667

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch