23:54 EST Thứ năm, 22/02/2018

Trang chủ » Giới thiệu

Chưc năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học

               

                
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               Số: 88 /QĐ-VTQG                                                                                                                      Hà Nội, ngày 30 tháng  12 năm 2013

 
 QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học
 
CỤC TRƯỞNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thám quốc gia;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học và Chánh Văn phòng Cục Viễn thám quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Viễn thám quốc gia, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ điều tra, giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và phát triển kinh tế xã hội.
Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05) năm và hàng năm về hoạt động của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thực hiện các đề án, dự án, công trình, đề tài nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám và địa tin học theo phân công của Cục trưởng.
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ; lập và thẩm định các dự án đầu tư, sản xuất; tư vấn đấu thầu mua sắm thiết bị trong lĩnh vực viễn thám và địa tin học.
4. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật ứng dụng công nghệ viễn thám và địa tin học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, tài nguyên nước, môi trường, địa chất và biến đổi khí hậu.
5. Ứng dụng công nghệ viễn thám và địa tin học trong xây dựng lưới khống chế trắc địa, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ chuyên đề, địa giới hành chính, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
6. Thực hiện các dịch vụ khảo sát, đo đạc phục vụ thiết kế, thi công các công trình trong giao thông và xây dựng bằng công nghệ viễn thám và địa tin học.
7. Thực hiện các dịch vụ ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ LiDAR để thành lập bản đồ không gian (3D) phục vụ quản lý và quy hoạch đô thị, các công trình dân sự và giám sát, cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt.
8. Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin không gian, cơ sở dữ liệu chuyên ngành bằng công nghệ viễn thám và địa tin học và cung cấp các dịch vụ ứng dụng.
9. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách,  tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về viễn thám theo phân công của Cục trưởng.
10. Tham gia thực hiện công tác nghiệm thu các công trình, sản phẩm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
11. Thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm; tham gia các hoạt động về  hợp tác quốc tế về viễn thám và địa tin học.
12. Quản lý tổ chức, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.
14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Điều 3. Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm
Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các tổ chức trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.
Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực công tác được phân công.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Phòng Hành chính tổng hợp.
2. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
3. Phòng Bản đồ và Cơ sở dữ liệu.
4. Phòng Ứng dụng viễn thám và địa tin học.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ viễn thám và địa tin học, và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Chi hội Cựu chiến binh Cục;
- Lưu: VT.
 
 
                                                       CỤC TRƯỞNG
 
 
 
                                                                    (Đã ký)
 
 
                                                   Nguyễn Xuân Lâm
 
 
 
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 16


1 Hôm nay : 1387

2 Tháng hiện tại : 17636

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1477356

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch