03:43 EST Chủ nhật, 18/02/2018

Trang chủ » Thủ tục hành chính » Các thủ tục hành chính khác » Lĩnh vực đất đai

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất chưa giải phóng mặt bằng đối với cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Giới thiệu tóm tắt :
Nội dung :
Mục đích                               
Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Biên bản thẩm kiểm tra hồ sơ đất đai, Hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận QSD đất kèm theo Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối tượng áp dụng
Cơ sở tôn giáo, người Việt Nam  định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Hồ sơ cần thiết
a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất.
b) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (có kèm theo thuyết minh hoặc báo cáo đầu tư);
- Trường hợp xin giao đất, cho thuê đất để khai thác, chế biến khoáng sản phải có giấy phép khai thác, chế biến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Các trường hợp dự án đầu tư khi phê duyệt có Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải kèm theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.
c) Chứng chỉ quy hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc văn bản về chủ trương đầu tư của UBND tỉnh hoặc chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh; văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm được xác định;
d) Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do chủ đầu tư lập được UBND cấp huyện, thị xã xác nhận;
đ) Ý kiến của UBND cấp huyện nơi có đất thu hồi bằng văn bản kèm, danh sách các chủ sử dụng đất bị thu hồi.
e) Bản đồ trích đo địa chính hoặc trích lục địa chính khu đất (kèm theo sổ mục kê).
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Quy trình
- Bước 1: Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Sở Tài nguyên và  Môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất chỉnh sửa, bổng sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải có ý kiến bằng văn bản thông báo cho tổ chức xin thu hồi giao đất, cho thuê đất biết để hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định.
- Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ký ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
- Bước 5: Sau nhận được quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức được giao đất, thuê đất nộp phí, lệ phí theo quy định.
Bước 6: Sau khi tổ chức được giao đất, cho thuê đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho tổ chức được giao đất, cho thuê đất.
- Bước 7: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký hợp đồng thuê đất đối với tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được uỷ quyền và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở chỉnh lý biến động đất đai theo thẩm quyền và chuyển thông tin, số liệu biến động đất đai cho UBND huyện, thị xã để cập nhật, chỉnh lý theo quy định .
Lệ phí
* Phí thẩm định hồ sơ :  (chưa có quy định cụ thể).
* Lệ phí địa chính: 100.000đồng/giấy chứng nhận QSD đất
Theo Quyết định số: 936/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
* Phí đo đạc lập bản đồ địa chính:
• Tỷ lệ: 1/500:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 50,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 40,0đ/m2, mức thu thấp nhất  500.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 30,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.200.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.500.000,0đ/lần đo.
 • Tỷ lệ: 1/1000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 30,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 24,0 đ/m2, mức thu thấp nhất  300.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 18,0đ/m2, mức thu thấp nhất 720.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 900.000,0 đ/ lần đo
• Tỷ lệ: 1/2000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 25,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 20,0 đ/m2, mức thu thấp nhất  250.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 15,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 10,0đ/m2, mức thu thấp nhất 750.000,0 đ/ lần đo
• Tỷ lệ: 1/5000:
+ Diện tích dưới 1ha mức thu 20,0 đồng/m2.
+ Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 16,0đ/m2, mức thu thấp nhất  200.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích từ 3-5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 480.000,0đ/lần đo.
+ Diện tích trên 5 ha mức thu 8,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000,0đ/lần đo.
Theo Quyết định số: 754/QĐ- UBND ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn
* Lệ phí địa chính: 100.000đồng/giấy chứng nhận QSD đất
Theo Quyết định số: 936/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
Thời gian
Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghiã vụ tài chính với nhà nước và thực hiện giảI phóng mặt bằng)
Căn cứ pháp lý
- Luật Đất đai 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003
- Luật số: 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều cảu các luật liên quan đến xây dựng cơ bản.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
- Thông tư số: 09/2007/TTBTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 V/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính. Thông tư số 01/2005/TT- BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số181/2004/NĐ- CP.
- Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 29/10/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v huỷ bỏ, thay thế nội dung Điểm 1 của mục V, phần 1 Nghị quyết số 08/2007/NĐ-HĐND khoá VII V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định khung mức thu và tỷ lệ trích lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v Ban hành mức thu và tỷ lệ trích lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Quyết định số 754/QĐ- UBND ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
Địa điểm tiếp nhận
Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất chưa giải phóng mặt bằng đối với cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Các thủ tục hành chính khác » Lĩnh vực đất đai
Gửi lên:
14/03/2014 04:41
Cập nhật:
14/03/2014 04:41
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
3522
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 14


1 Hôm nay : 80

2 Tháng hiện tại : 13925

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1473645

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch