03:38 EST Chủ nhật, 18/02/2018

Trang chủ » Thủ tục hành chính » Các thủ tục hành chính khác » Lĩnh vực đất đai

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng, hoặc không giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước
Giới thiệu tóm tắt :
Nội dung :
Mục đích
Tờ  trình của Sở Tài nguyên và Môi trường; Biên bản kiểm tra hồ sơ đất đai; Giấy chứng nhận QSD đất kèm Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.
Đối tượng áp dụng
Cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.
Hồ sơ cần thiết
-  Đơn xin giao đất, thuê đất;
- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định.
- Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.
- Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ; trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
- Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Quy trình
- Bước 1: Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất lập đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Bước 2: Sở tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thảo văn bản đề nghị Người có nhu cầu xin giao đất, thuê đất chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra và chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (đối với các dự án sử dụng đất để xây dựng các công trình trên phạm vi rộng như đê điều, thủy điện, đường điện, đường bộ, đường sắt, đường dẫn nước, đường dẫn dầu, đường dẫn khí thì được dùng bản đồ địa hình được thành lập mới nhất có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 để thay thế bản đồ địa chính), trích sao hồ sơ địa chính.
- Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
- Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất trên thực địa.
Lệ phí
* Phí thẩm định hồ sơ :
- Tổ chức nhà nước: 500.000,0đồng/hồ sơ
- Doanh nghiêp, Tổ chức kinh doanh : 1.000.000,0đ/hồ sơ
Theo Quyết định số: 936/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 29/10/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
* Phí đo đạc lập bản đồ địa chính:
• Tỷ lệ: 1/500:
  + Diện tích dưới 1ha mức thu 50,0 đồng/m2.
  + Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 40,0đ/m2, mức thu thấp nhất  500.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 30,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.200.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích trên 5 ha mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất 1.500.000,0đ/lần đo
• Tỷ lệ: 1/1000:
  + Diện tích dưới 1ha mức thu 30,0 đồng/m2.
  + Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 24,0đ/m2, mức thu thấp nhất  300.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 18,0đ/m2, mức thu thấp nhất 720.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích trên 5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 900.000,0đ/lần đo
• Tỷ lệ: 1/2000:
  + Diện tích dưới 1ha mức thu 25,0 đồng/m2.
  + Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 20,0đ/m2, mức thu thấp nhất  250.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 15,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích trên 5 ha mức thu 10,0đ/m2, mức thu thấp nhất 750.000,0đ/lần đo.   
 • Tỷ lệ: 1/5000:
  + Diện tích dưới 1ha mức thu 20,0 đồng/m2.
  + Diện tích từ 1-3 ha  mức thu 16,0 đ/m2, mức thu thấp nhất  200.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích từ 3-5 ha mức thu 12,0đ/m2, mức thu thấp nhất 480.000,0đ/lần đo.
  + Diện tích trên 5 ha mức thu 8,0đ/m2, mức thu thấp nhất 600.000,0 đ/ lần đo
Theo Quyết định số: 754/QĐ- UBND ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn
* Lệ phí địa chính: 100.000đồng/giấy chứng nhận QSD đất
Theo Quyết định số: 936/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
Thời gian
Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước).
Căn cứ pháp lý
- Luật Đất đai 2003 ngày 26 tháng 11 năm 2003
- Luật số: 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều cảu các luật liên quan đến xây dựng cơ bản.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
- Thông tư số: 09/2007/TTBTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 V/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
- Thông tư số 01/2005/TT- BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số181/2004/NĐ- CP.
- Nghị quyết số 16/NQ-HDND ngày 29/10/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v huỷ bỏ, thay thế nội dung Điểm 1 của mục V, phần 1 Nghị quyết số 08/2007/NĐ-HĐND khoá VII V/v Sửa đổi, bổ sung Quyết định khung mức thu và tỷ lệ trích lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v Ban hành mức thu và tỷ lệ trích lại các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
- Quyết định số 754/QĐ- UBND ngày 07/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn.
Địa điểm tiếp nhận
Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tin về bài viết
Tên thủ tục hành chính:
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng, hoặc không giải phóng mặt bằng đối với tổ chức trong nước
Thuộc chủ đề:
Thủ tục hành chính » Các thủ tục hành chính khác » Lĩnh vực đất đai
Gửi lên:
14/03/2014 04:39
Cập nhật:
14/03/2014 04:39
Thông tin bản quyền:
Dung lượng file đính kèm:
Đã xem:
5684
Đã tải về:
0
Đã thảo luận:
0
Tải về
 
Chuyên mục Viễn thám
Quá trình phóng vệ tinh của NASA
Chiến dịch làm cho TG sạch hơn 2013

Liên kết WebSite

Thống kê truy cập

LOZA.VN Đang truy cập : 17


1 Hôm nay : 67

2 Tháng hiện tại : 13912

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1473632

Dong phuc Máy làm đá viên mini Máy làm đá tuyết Hải âu máy làm đá sạch